Årsmøte avholdes i Sosialrommet i Fløyahallen.

Saksliste er:

1. Godkjenne de stemmeberettigete.

2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.

3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.

4. Behandle idrettslagets årsberetninger, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.

5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.

6. Behandle forslag og saker.

7. Fastsette medlemskontingent, og treningsavgift.

8. Vedta idrettslagets budsjett.

9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.

10. Foreta følgende valg:

a) Leder og nestleder.

b) Øvrige styremedlemmer og varamedlemmer.

c) Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9

d) To revisorer.

e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.

f) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.

Vedlagt følger følgende dokumenter: - Styrets forslag til forretningsorden - Regnskap med revisors beretning - Eventuelle forslag og saker, herunder eventuelle lovendringer - Styrets forslag til medlemskontingent - Styrets forslag til budsjett - Styrets forslag til organisasjonsplan - Valgkomiteens innstilling - Styrets innstilling på neste års valgkomité

Levert av IdrettenOnline