Årsmøte 2019 avholdes TORSDAG 14.3. kl. 19:00 i Sosialrommet i Fløyahallen.

Saker som et medlem ønsker tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest torsdag 28. februar til post@floya.no.

Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene én uke før årsmøtet på kontorlokalene til IF Fløya.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8 på www.floya.no.

Se vedtekter for info:  http://www.floya.no/p/16244/vedtekter

Det vil bli foretatt medlemssjekk opp mot betalt medlemskontingent ved inngang årsmøte.
Minner også om at lagledere/trenere må være medlem av IF Fløya for å utføre sitt verv.

Har du kandidater til styreverv eller andre verv setter vi pris på at valgkomiteen blir tipset.

Ønsker du tilgang til dokumenter, vennligst ta kontakt med administrasjonen.  En del dokumenter vil ikke være klare eller ferdig behandlet før tett opp til årsmøtet.

Endelig saksliste vil bli tilgjengelig 1 uke før, dvs. 8. mars.


Saksliste vil være:

1. Godkjenne de stemmeberettigete.

2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.

3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.

4. Behandle idrettslagets årsberetninger, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.

5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.

6. Behandle forslag og saker.

7. Fastsette medlemskontingent, og treningsavgift.

8. Vedta idrettslagets budsjett.

9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.

10. Foreta følgende valg:

a) Leder og nestleder.

b) Øvrige styremedlemmer og varamedlemmer.

c) Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9

d) To revisorer.

e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.

f) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.

Vedlagt følger følgende dokumenter: - Styrets forslag til forretningsorden - Regnskap med revisors beretning - Eventuelle forslag og saker, herunder eventuelle lovendringer - Styrets forslag til medlemskontingent - Styrets forslag til budsjett - Styrets forslag til organisasjonsplan - Valgkomiteens innstilling - Styrets innstilling på neste års valgkomité

styret
Levert av IdrettenOnline